Tervist edendav lasteaed

Koolieelses lasteasutuses käidud aastad annavad muu arendava kõrval ka positiivse tervisekäitumise suuna kogu eluks (Laste ja noorukite riiklik terviseprogramm).

Tervist edendav lasteaed
2001 aastast kuulub lasteaed Tervistedendavate lasteaedade võrgustikku.  Lasteaed lähtub tervislike eluviiside ja harjumuste kujunemise toetamisest nii laste, perede kui ka töötajate hulgas. Lasteaed loob eeldused ja tingimused igakülgseks kehaliseks tegevuseks, et tagada laste eakohane vaimne, sotsiaalne ja tunnetuslik areng.

Lapse tervise eest hoolitseb terve meie kollektiiv – liikumine, õues viibimine, tervislik toitumine, meditsiiniline teenindamine, ruumide sanitaar-hügieeniline olukord, turvalised, arendavad mänguvahendid, matkad, jalutuskäigud, õuesõppimine, ujumine Haapsalu Veekeskuses, suusabaasi olemasolu ja suusatamine lasteaias.

Tähtis on, et lasteaeda tuleks terve laps. Haige lapse koht on kodu! Kiiremaks paranemiseks vajab ta vanemate hoolitsust. Poolhaige laps nõrgestab nii enda kui ka teiste laste tervist.

Laste kehalise aktiivsuse edendamise kaugem eesmärk on haigestumiste vähenemine. Need lapsed, kellel kujuneb lasteaias pidev liikumisharjumus, ei põe täiskasvanuna nii sageli mitmesuguseid kroonilisi inaktiivsusest tulenevaid haigusi. Nad on õnnelikud, nende elukvaliteet on parem ja loodetavasti eluiga pikem (Laste ja noorukite riiklik terviseprogramm).