Missioon, visioon, eripära ja väärtused

MISSIOON

Lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning eripärasid arvestades on loodud lasteaias tingimused lapse isiksuse arenguks, et temast kasvab vaimselt erk, sotsiaalselt tundlik, ennastusaldav, ümbritsevat keskkonda ja tervist väärtustav inimene.

VISIOON

Terves kehas terve vaim, nii et kooli läheb rõõmus ja terve laps.

LASTEAIA  ERIPÄRA:

Looduse ja tervisliku keskkonna väärtustamine.

Tervistedendava lasteaiana pöörame tähelepanu lapse tervise hoidmisele ja liikumisvajaduse rahuldamisele. Õpi- ja mängukeskkonna korraldus soodustab laste loovust ja algatusvõimet. Õuesõppe kaudu saavad lapsed looduskeskkonnas vahetuid kogemusi, isetegemis- ja loomisrõõmu. Eesti rahvatraditsioonid ja -kalendri tähtpäevad lõimuvad meie tegevustes.

VÄÄRTUSED – 4  PÕHIVÄÄRTUST  

Laps on tähtislaps on võrdne  partner, arvestame tema individuaalsusega.

  • lähemalt kaugemale, lihtsamalt keerulisemale
  • uuenev õpikäsitlus – lapsest lähtuv õpikäsitlus, projektõpe
  • õppimine läbi mängu, uurimine, katsetamine
  • valikute võimalus, lapse huvist lähtumine
  • traditsioonid – Eesti rahvatraditsioonid ja -kalendri tähtpäevad
  • kodumaa, isamaa, emakeel, rahvused meie ümber
  • reeglid, tavad, kombed
  • ausus, austus, usaldus, kohusetunne
  • sõbralikkus, hoolivus, sallivus, teistega arvestamine
  • eduelamus                      

Koostöö –  perede, laste, meeskonna, üldsusega – head suhted, avatus, sõbralikkus  suhtlemisel, kuulamine/küsimine, koostöövalmidus, ausus, usaldus, austus, kohusetunne, vastutus, teistega arvestamine, kasvav/arendav tagasiside, reeglite loomine ja neist kinnipidamine, väärikus.

Kasvukeskkond – kasvu- ja õpikeskkond toas ja õues on loodud laste ja täiskasvanute vajadusi arvestades, õpi- ja mängukeskkonna korraldus soodustab laste loovust ja algatusvõimet, õuesõppe kaudu saavad lapsed vahetuid kogemusi, isetegemis- ja loomisrõõmu; Eesti erinevad aastaajad pakuvad vaheldusrikast tegutsemist õues,  loodus- ja keskkonnateadlikkus;  kodukoht, turvalisus, ohutus.

Tervis – tervislikud eluviisid – liikumine, tervislik toit, laste ja töötajate tervise hoidmine, liikumisvajaduse rahuldamine, ühisüritused peredega. Võimalusel kaks korda päevas õues viibimist. Erivajaduste märkamine. Tugiteenused.

Rühmade väärtuslaused:   Sõim – Algus on tähtis

                                                   3a. – Samm-sammult targemaks

                                                   4a. – Kiusamisest vaba

                                                   5a. – Tarkus tuleb tasapisi

                                                   6a. – Rõõmus, terve koolilaps